متن ها

بیو شخصیتی خاص { مجموعه 100 متن بیو سنگین درباره شخصیت }

در این قسمت از سایت ادبی متن‌ها قصد داریم چند بیو شخصیتی خاص را برای شما دوستان قرار دهیم. قرار دادن این بیوها در صفحات شخصی خود قطعا پرستیژ و ابهت شخصیتی مجازی شما را بالا خواهد برد. با ما همراه شوید.

بیو شخصیتی خاص { مجموعه 100 متن بیو سنگین درباره شخصیت }

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

Daydreamer, night thinker

خیال پرداز، شب اندیش

You have to click on the follow button to know my story

برای دانستن داستان من باید روی دکمه فالو کلیک کنید

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

There is a button called Follow, tap on it. BIOS can’t tell my story

دکمه ای به نام Follow وجود دارد، روی آن ضربه بزنید. بیو نمی تواند داستان من را بگوید

It’s easy to follow me, it’s impossible to follow me

دنبال کردن من آسان است، دنبال کردن من غیرممکن است

At the end of the day, life should ask us, Do you want to save the changes?

در پایان روز، زندگی باید از ما بپرسد، آیا می خواهید تغییرات را ذخیره کنید؟

It’s been a great day, & I’ve never seen one before

روز بسیار خوبی بود و من قبلاً چنین روزی را ندیده بودم

If opportunity doesn’t knock, build a door

اگر فرصت در نمی زند، دری بسازید.

Decided to burn lots of calories today so I set a fat kid on fire:-D

امروز تصمیم گرفتم کالری زیادی بسوزانم، بنابراین یک بچه چاق را آتش زدم:-D

The pillow is my best hair stylist – Waiting for better tomorrow!

بالش بهترین آرایشگر من است – منتظر فردای بهتر!

Alcohol may be man’s worst enemy, but the bible says love your enemy.

الکل ممکن است بدترین دشمن انسان باشد، اما کتاب مقدس می گوید دشمن خود را دوست داشته باشید.

I’ll hit you so hard even GOOGLE won’t able to find you.

من آنقدر به شما ضربه خواهم زد که حتی گوگل هم نمی تواند شما را پیدا کند.

مطلب مشابه: متن فلسفی شخصیتی کوتاه ( 80 جملات ناب و فلسفی در مورد شخصیت )

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

متن سنگین درباره شخصیت آدمها برای بیو

You’re beautiful until your Photoshop 30 day trial has gone.

تا زمانی که دوره آزمایشی 30 روزه فتوشاپ شما تمام نشود، زیبا هستید.

I just rap occasionally

مـن فقط گاهی رپ می کنم

I had a horribly busy day converting oxygen into carbon dioxide

مـــن یک روز بسیار پرمشغله داشتم و اکسیژن را به دی اکسید کربن تبدیل می کردم

I’m pretty sure my prayers go directly to God’s spam folder.

من کاملاً مطمئن هستم که دعاهای من مستقیماً به پوشه هرزنامه خدا می رود.

I took a gander at my Instagram photographs and acknowledged I look delightful.

عکس‌های اینستاگرامم را بررسی کردم و اذعان کردم که جذاب به نظر می‌رسم.

Ice cream is cheaper than therapy.

بستنی ارزان تر از درمان است.

If Girls are Oscar, then I am Leonardo DiCaprio.

اگر دخترها اسکار هستند پس من لئوناردو دی کاپریو هستم.

Don’t live the same year 75 times and call it a life !

یک سال را ۷۵ بار زندگی نکن و اسمش را بگذار زندگی!

Perfect has 7 letters and so does meeeeee. Coincidence? I think not.

پرفکت 7 حرف دارد و همینطور meeeeee. اتفاقی؟ من فکر نمی کنم.

Let Fools Chase The World. I only want you s:

اجازه دهید احمق ها دنیا را تعقیب کنند. من فقط تو را می خواهم:

مطلب مشابه: متن زیبا و لاکچری برای خودم (45 متن سنگین خاص شیک برای شخصیت خودم)

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

متن بیو سنگین شخصیتی

Being Alive is being Offline!

زنده بودن آفلاین بودن است!.

The worst two minutes of my life are trying to be normal

بدترین دو دقیقه زندگی من این است که سعی کنم عادی باشم

It’s not about the destination. It’s about travel. Enjoy your ride

در مورد مقصد نیست درباره سفر است از سواری خود لذت ببرید

I’m very busy right now, can I let you know one more time?

من الان خیلی سرم شلوغه، میشه یه بار دیگه بهت خبر بدم؟

I can talk to you now Sweetness is my weakness

اکنون می توانم با شما صحبت کنم شیرین بودن نقطه ضعف من است

I have loved you all my life with my breath, smiles, & tears

من تمام عمرم تو را با نفس و لبخند و اشک دوست داشتم

She was crying because they were so strong

او گریه می کرد زیرا آنها بسیار قوی بودند.

You see, everyone has a story, but it’s a mystery to me

ببینید، هر کسی داستانی دارد، اما برای من یک راز است.

We are all a little broken but life is not stopping

همه ما کمی شکسته ایم اما زندگی متوقف نمی شود

Take a risk or miss an opportunity

ریسک کنید یا فرصتی را از دست بدهید

Escape the ordinary

فرار از معمولی بودن

I’d rather be at Hogwarts

من ترجیح می دهم در هاگوارتز باشم

Good food, good mood

غذای خوب، روحیه خوب

مطلب مشابه: متن درباره شخصیت خودم کوتاه { 20 جمله سنگین درباره خودم }

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

Procrastination is my best friend

به تعویق انداختن کار بهترین دوست من است

Do what scares you.

کاری را انجام دهید که شما را می ترساند.

Weekend, please don’t leave me

آخر هفته است، لطفا مرا ترک نکنید

Life goes on when you are busy with another project

زندگی زمانی ادامه دارد که شما مشغول پروژه دیگری هستید

I travel because you always make the most money, but you don’t have much time

من سفر می کنم زیرا شما همیشه بیشترین پول را بدست می آورید، اما زمان زیادی ندارید

We don’t have it, but we appreciate how much it makes us happy

ما آن را نداریم، اما قدردانی می کنیم که چقدر ما را خوشحال می کند

Don’t take life too seriously. No one can come out alive

زندگی را خیلی جدی نگیرید هیچ کس نمی تواند زنده بیرون بیاید

I’m not going to try to improve. I was born to stand

من برای بهبود تلاش نمی کنم. من برای ایستادن به دنیا آمدم

Success is in my blood

Scratch Here to see my status

اینجا را خراش دهید تا وضعیت من را ببینید

Simple, computerized planning during delivery

برنامه ریزی ساده و کامپیوتری در حین تحویل

مطلب مشابه: متن درباره شخصیت و شعور { 30 متن درباره فهم و درک }

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

Traveling the world gives me the opportunity to explore myself

سفر به دنیا این فرصت را به من می دهد تا خودم را کشف کنم

I’m not online, just a glance

من آنلاین نیستم فقط یه نگاه

When I turned around, I leaned on the hockey stick

وقتی برگشتم به چوب هاکی تکیه دادم

Surprisingly, when I vibrate my phone and I beg you, I go crazy

در کمال تعجب، وقتی گوشیم را ویبره می کنم و التماس می کنم دیوانه می شوم

I respond to my opinion and I don’t care what I say

من به نظرم جواب میدم و برام مهم نیست چی میگم

Surprisingly, I love all the girls I’m talking about.

در کمال تعجب، من همه دخترانی را که درباره آنها صحبت می کنم دوست دارم.

If you don’t have something good to say, sit down with me, and we can make people laugh

اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، با من بنشینید تا مردم را بخندانیم

I will always be there for you, just tell me when to start

من همیشه در کنار شما خواهم بود، فقط به من بگویید چه زمانی شروع کنم

My madness is not just a cup of tea

دیوانگی من فقط یک فنجان چای نیست

People my age are involved in relationships, breakdowns, heartaches, patches

افراد هم سن و سال من درگیر روابط، خرابی ها، دل دردها، وصله ها هستند

Don’t be less curious about people & more curious about ideas !!

کمتر در مورد مردم کنجکاو باشید و در مورد ایده ها بیشتر کنجکاو باشید!!.

I don’t care how difficult it is, there is nothing worse than being different

برایم مهم نیست چقدر سخت است، هیچ چیز بدتر از متفاوت بودن نیست

When life gets tough, always remember that you are the strongest sperm

وقتی زندگی سخت می شود، همیشه به یاد داشته باشید که شما قوی ترین اسپرم هستید

You’re still a little kitten looking for love in the cold world

تو هنوز بچه گربه ای هستی که در دنیای سرد به دنبال عشق می گردی

Try not to think for a second that I am really wondering what you have to say

سعی کن یک لحظه هم فکر نکنی که من واقعا تعجب می کنم که چه می گویی

مطلب مشابه: بیو انگلیسی خاص زیبا [ 80 متن ویژه شاخ و با معنی زیبای انگلیسی ]

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

Hates a lot of people, loves a lot of people, doesn’t hate anyone, doesn’t face anything

از خیلی ها متنفر است، خیلی ها را دوست دارد، از هیچ کدام متنفر است، با هیچ چیز روبرو نیست

The less you relax, the less you have to deal with

هرچه آرامش کمتری داشته باشید، کمتر باید با آن مقابله کنید

I’m busy on telegram but you are doing something useful

من در تلگرام مشغول هستم، اما شما کار مفیدی انجام می دهید

Why look at the stars if I am the biggest star

چرا به ستاره ها نگاه کنم اگر من بزرگترین ستاره هستم

Reality is ultimately better than your dreams

واقعیت در نهایت بهتر از رویاهای شماست

Act like a lady, think like a boss

مثل یک خانم رفتار کنید و مثل یک رئیس فکر کنید

چندین بیو بسیار خاص شخصیتی

If I remove your number, you are usually removed from my life

اگر شماره تو حذف کنم از زندگی من حذف می شوی

Life is stupid and I want to sleep

زندگی احمقانه است و من می خواهم بخوابم

Always living in the weekend

من همیشه آخر هفته ها زندگی می کنم

Chase my storm

دنبال طوفان من باش

Born free now I am expensive

من آزاد به دنیا آمدم، اکنون اسیر هستم

مطلب مشابه: متن سنگین شخصیتی؛ 40 متن و جمله سنگین درباره شخصیت

مطالب مشابه