متن ها

بیو انگلیسی با ترجمه { 200 تا از قشنگ ترین متن های بیو انگلیسی اینستا و تلگرام }

در این بخش از سایت ادبی و هنری متن‌ها قصد داریم چندین بیو انگلیسی را برای شما دوستان قرار دهیم. پس اگر قصد داریم بیو خود را بسیار خاص و جذاب کنید؛ در ادامه با سایت متن‌ها همراه شوید.

بیو انگلیسی با ترجمه { 200 تا از قشنگ ترین متن های بیو انگلیسی اینستا و تلگرام }

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

I look like a butterfly: charming & hard to catch

مـــــن شبیه یک پروانه هستم: جذاب و سخت گرفتن

Wasted time is worse than wasted money.

وقت تلف شده بدتر از پول تلف شده است.

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

Procrastination is my best friend.

به تعویق انداختن کار بهترین دوست من است.

Bad choices make good stories

انتخاب های بد داستان های خوب می سازند

Let’s find a creative place to get lost

بیایید یک مکان خلاقانه برای گم شدن پیدا کنیم

The first five days after the weekend are always the toughest.

پنج روز اول بعد از آخر هفته همیشه سخت ترین است.

I think I’m allergic to mornings

فکر می کنم به صبح ها حساسیت دارم

Eat…sleep….regret…repeat

بخور… بخواب… پشیمانی… تکرار کن

I’m on energy-saving mode

مـــــــن در حالت صرفه جویی در انرژی هستم

Be yourself Everything else has been taken

خودت باش همه چیز دیگر گرفته شده است

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

متن کوتاه بیو انگلیسی

Just a cake in search of muffins

فقط یک کیک در جستجوی کلوچه

Make life easier and live without regrets

زندگی را آسان تر کنید و بدون پشیمانی زندگی کنید

I’m cool but global warming keeps me warm

من خونسرد هستم اما گرم شدن کره زمین مرا گرم نگه می دارد

Fewer people you chill with, less bullshit you deal with

با افراد کمتری که با آن ها حال می کنید، کمتر با مزخرفات برخورد می کنید

Strangely, every girl I talk to falls in love. Just not with me.

عجیبه هر دختری که باهاش حرف میزنم عاشق میشه. فقط با من نیست

The only thing I gained so far in 2020 is weight.

تنها چیزی که تا به حال در سال 2020 به دست آوردم وزن است.

Warning…l know KARATE And few other oriental words.

هشدار… من کاراته و چند کلمه شرقی دیگر را می شناسم.

Hey there! Telegram is using me

سلام! تلگرام از من استفاده می کند

I used to be an atheist, But then I realised I’m God.

من قبلا یک آتئیست بودم، اما بعد فهمیدم که خدا هستم.

I was dependent on hokey pokey yet I turned myself around

من به هوکی پوکی وابسته بودم اما خودم را برگرداندم

After Monday and Tuesday, the even calendar says W T F…

بعد از دوشنبه و سه شنبه، تقویم زوج می گوید W T F…

Traveling the world gives me the opportunity to explore myself

سفر به دنیا این فرصت را به من می دهد تا خودم را کشف کنم

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

Battery about to die, I am about to live !

باتری در شرف مرگ است، من در آستانه زندگی هستم!

When you wait for a waiter in a restaurant, aren’t you a waiter?

وقتی در رستوران منتظر پیشخدمت هستید، گارسون نیستید؟

You are enough

تو کافی هستی

I smile …Because I don’t know WHAT THE HELL is going on.

لبخند می زنم … چون نمی دانم چه اتفاقی دارد می افتد.

I don’t insult people, I just describe them.

من به مردم توهین نمی کنم، فقط آنها را توصیف می کنم.

Time flies… after you hit the snooze button

بعد از اینکه دکمه چرت زدن را زدید زمان می گذرد

I’m not happy its Friday I’m happy its Today. Love your life 7 days a week.

من خوشحال نیستم جمعه اش خوشحالم امروز است. ۷ روز در هفته زندگی خود را دوست داشته باشید.

No rain no flowers

نه باران و نه گل ها

Addicted to Vitamin-Sea

معتادم به ویتامین دریا

A little sun, sand & sea

کمی آفتاب، ماسه و دریا

Life is like a box of chocolates

زندگی مثل یک جعبه شکلات است

Your vibe attracts your tribe

حال و هوای شما قبیله شما را جذب می کند

This picture is my autobiography

این عکس زندگی نامه من است

All we have is NOW

تمام چیزی که داریم همین حالاست.

Weekends, are you still there?

آهای آخر هفته ها، هنوز آنجا هستید؟

By faith and grace. Beautiful

با ایمان و لطف. زیبا

One day I will have an updated version

یک روز نسخه به روز شده را خواهم داشت

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

جملات با معنی و قشنگ انگلیسی برای بیو

Sweeter than honey

شیرین تر از عسل

Recovering ice-cream addict

بهبودی معتاد به بستنی

Don’t let the colors fade to grey

اجازه ندهید رنگ ها به خاکستری محو شوند

Optimism is contagious

خوش بینی مسری است

Weird is a side effect of awesome

عجیب یک عارضه جانبی عالی است.

Born to express, not to impress

متولد شده برای بیان، نه برای تحت تاثیر قرار دادن.

The idea for dieting: Refrigerators with mirrors

ایده رژیم غذایی: یخچال با آینه!

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters

مهمترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببرید – شاد بودن – این همه چیزی است که اهمیت دارد

Beauty is power, a smile is its sword.

زیبایی قدرت است، لبخند شمشیر آن است.

If it were easy, everybody would do it.

اگر آسان بود، همه این کار را می کردند.

If you can dream it, you can do it

اگر بتوانید آن را تصور کنید، می توانید انجامش دهید

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

زندگی مثل راندن یک دوچرخه است. برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

متن بیو با معنی و زیبا

Never let anyone treat you like you’re ordinary.

هرگز اجازه نده کسی با تو مثل یک آدم معمولی رفتار کند.

You only live once, but if you do it right, once is enough.

تو فقط یک بار زندگی می کنی ولی اگه درست زندگی کنی یک بار کافیست.

Never put the keys to your happiness in someone else’s pockets.

هرگز کلید خوشبختی خود را در جیب دیگران قرار ندهید.

I am on an endless path to success

من در مسیری بی پایان برای موفقیت هستم

If people are talking behind your back, be happy that you are the one in front

اگر مردم پشت سر شما حرف می زنند، خوشحال باشید که شما جلوتر هستید

Why be sad & why waste this life if you can completely dizzy the floor with excitement

چرا غمگین باشید و چرا این زندگی را هدر دهید اگر می توانید با هیجان زمین را کاملاً گیج کنید

We can easily forgive a child who is afriad of the dark, the real tragedy of life is when men are afraid of the light

ما به راحتی می توانیم کودکی را که از تاریکی می ترسد ببخشیم، تراژدی واقعی زندگی زمانی است که مردها از نور می ترسند.

I didn’t fail the test, I just found 100 ways to do it wrong

من در آزمون مردود نشدم، فقط 100 راه برای انجام اشتباه پیدا کردم

It is never too late to be what you might have been

هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود بودی دیر نیست

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

شیک ترین بیو انگلیسی

Where is the curse, & how do I get there?

نفرین کجاست و چگونه به آنجا برسم؟

It always seems impossible until it’s done

همیشه تا زمانی که انجام نشود غیرممکن به نظر می رسد

Success is in my blood

موفقیت در خون من است

Making History

ساختن تاریخ

Living the life I imagined

زندگی آنگونه که تصورش را میکردم

Trust the magic of new beginnings

به جادوی شروع های جدید اعتماد کن

I saw the challenges in my eyes and blinked

چالش ها را در چشمانم دیدم و پلک زدم

They shouted my name, now whispered

آنها نام من را فریاد زدند، حالا زمزمه کردند

Don’t let anyone tell you you’re not that strong

اجازه نده کسی به تو بگوید که آنقدر قوی نیستی

Ask yourself what you want to do tomorrow as you get closer

از خود بپرسید که فردا با نزدیک‌تر شدن می‌خواهید چه کار کنید

Only memories will remain, only footprints will remain

فقط خاطره ها می ماند، فقط رد پاها باقی می ماند

It’s been a great day, & I’ve never seen one before

روز بسیار خوبی بود و من قبلاً چنین روزی را ندیده بودم

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

There is no rain without rain, nothing without darkness

هیچ بارانی بدون باران وجود ندارد، هیچ چیزی بدون تاریکی وجود ندارد

Dare to pursue something that will set your soul on fire

جرات کن دنبال چیزی برو که روحت را به آتش بکشد

A happy man sees an opportunity in every difficult situation

یک فرد خوشحال در هر شرایط سختی فرصتی را می بیند

Want to see the light in the world

می خواهید نور جهان را ببینید

Life is better when you are laughing

وقتی میخندی زندگی بهتر میشه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes.

هر کس در نوع خود زیباست زیرا خداوند هیچ اشتباهی نمی کند.

Why look at the stars if I am the biggest star

چرا به ستاره ها نگاه کنم اگر من بزرگترین ستاره هستم

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

Take advantage of all the opportunities in life because some things only happen once

از همه فرصت های زندگی استفاده کنید زیرا بعضی چیزها فقط یک بار اتفاق می افتد

Make your dreams come true or hire someone else to make them

رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید یا شخص دیگری را برای تحقق آنها استخدام کنید

You don’t change until you stop trying

تا زمانی که از تلاش دست نکشید، تغییر نمی کنید

Sometimes being an adventurer is even better than being a superhero.

گاهی اوقات ماجراجو بودن حتی بهتر از ابرقهرمان بودن است.

چندین متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توئیتر

Love the people who saw you when you were invisible to everyone else.

کسانی را دوست داشته باشید که شما را زمانی می دیدند که برای دیگران نامرئی بودید.

مطالب مشابه